4. ДОСТАВКА

4.1. Доставката на заявената стока (артикул) се извършва в срок до 5 (пет) работни дни от извършената Заявка.

4.2. За доставката Продавачът може да сключи договор с дружество за куриерски услуги, като обичайните часове за доставка са работното време на куриера.

4.3. След успешно направена заявка (т.е. след успешно сключен договор), Продавачът предава заявената стока (артикул) на куриер, а Потребителят получава:

4.3.1. Известие от куриера, чрез SMS на посочения от Потребителя мобилен телефонен номер, че куриерът е получил стоката (артикула) и я е подготвил за доставка. В SMS-а от куриера се посочва пратката с номера на товарителницата, мястото на доставка (конкретен офис на куриера), или съответно, че пратка със съответен номер на товарителница ще бъде доставена от куриера на посочен от Потребителя адрес;

4.3.2. Известие от Продавача, чрез електронно писмо, че стоката (артикула) е дадена на куриера за доставка.

4.4. Ако Потребителят е посочил неточен или неправилен адрес на доставка, стоката (артикулът) се връща на ПРОДАВАЧА за сметка на Потребителя. ПРОДАВАЧЪТ се свързва с Потребителя, за уточнение на причината за недоставяне и съответно за вписване на коректен адрес на доставка.

4.5. Всяка изпратена стока (артикул) е застрахована. Цената на застраховката на стоката (артикула) се изчислява съобразно правилата на куриера и е в тежест на Потребителя. Ако дадена пратка и/или съдържанието ѝ пристигнат повредени, моля, съобщете това на куриера при доставката. Когато ни връщате дадена стока, не използвайте обикновени (бавни) пощенски услуги, тъй като при тях нямате застраховка (и няма да ви бъдат възстановени разходи, ако пратката се изгуби). Винаги пазете касовите бележки. Ако забележите каквито и да било повреди, когато разопаковате артикулите, моля, свържете се с нас.

4.6. Потребителят е длъжен да приеме доставената стока (артикул) на посочения адрес и време на доставка или да упълномощи трето лице за това. В случай, че не изпълни това си задължение, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка. Разноските за обратно връщане на стоката (артикула) са за сметка на Потребителя.5. ПЛАЩАНЕ

5.1. Плащането на продажната цена за заявена стока (артикул) може да се извърши по един от следните начини:

5.1.1. с „наложен платеж”

5.1.2. с кредитна или дебитна карта

5.1.3. Epay BG- Credit card

5.1.4. Epay BG- Easypay и B-pay

5.1.5. Epay BG- Standart (micro bill)

5.1.6. по банков път

5.2. БАНКАТА:

5.2.1. не е страна в правоотношенията между ПРОДАВАЧА и неговите Потребители, отнасящи се до осъществяваната от него дейност по предлагане на стоките (артикулите), тяхното качеството и/или количество, сроковете за доставка/изпълнение и др.

5.2.2. изпълнява ролята на платежен посредник в осъществяването на безналичното картово плащане на ПОС-терминал (реален или виртуален).

5.2.3. сътрудничи на ПРОДАВАЧА при осъществяването на всички дейности, свързани с плащанията с карти Visa, MasterCard, Maestrо, БОБС и др.

5.3. ПРОДАВАЧЪТ предлага на своите Потребители плащане с карти Visa, MasterCard, Maestro, БОРИКА и др. в съответствие с изискванията за обработка на плащанията, посочени в Инструкциите за приемане на плащания с банкови карти, част от Общите условия на БАНКАТА.

5.4. ПРОДАВАЧЪТ приема правомерни плащания с всички банкови карти, носещи търговски марки на Visa, MasterCard, Maestro, БОРИКА и др.

5.5. Независимо от избрания начин на плащане, Продавачът не начислява допълнителни такси за обработка на плащането.

5.6. За всяка заявена стока Потребителят плаща цената, която е обявена в електронния магазин към момента на заявката.

5.7. При плащане с кредитна или дебитна карта, моментът на плащането съвпада с момента на Заявката.

5.8. Плащането с наложен платеж е дължимо към момента на доставката.

5.9. Покупки могат да се извършват единствено във валутата, в която са обявените цени.6. ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА. ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИЯ.

6.1. Отказ преди доставка за получаване на заявена стока (артикул) може да се направи от Потребителя по телефона или чрез електронно писмо (e-mail) до Продавача. За да е валиден отказът, той трябва да е направен в срок до 2 (два) дни преди датата на доставката.

6.2. За направен отказ преди доставка Клиентът не дължи обезщетение.

6.3. Клиент може да откаже да приеме заявената стока (артикул) в срок до 14 (четиринадесет) дни от доставката, без да е необходимо да упоменава причини за отказа, като в този случай разходите за връщането му са за негова сметка. За целта, ни изпратете имейл, с който да поискате номер за връщане.

В този имейл е нужно да посочите:

·         Номер на поръчката

·         Вашето име и адрес

·         Данни за банкова ви сметка

·         Информация дали бихте искали да върнете покупката или да я замените

·         Причината, поради която връщате или заменяте продукта (незадължително)

6.4. При отказ от договора, Клиентът е длъжен да върне закупената стока (артикул) в ненарушен търговски вид и със запазен етикет. Връщането на стока (артикул) се извършва на адресa, посочен върху документа удостоверяващ извършената от Клиента заявка, с който Потребителят е получил стоката.

6.5. При отказ от договора, ако Клиентът е заплатил стоката, Продавачът му възстановява платената сума в срок от 15 (петнадесет) дни след връщането на стоката. Ако стоката (артиклуът) е заявена при наложен платеж, Клиентът изпраща чрез електронно писмо (e-mail) до Продавача банкова сметка за възстановяване на продажната цена.

6.6. Ако стоката (артикулът) не бъде върната в срока по т. 6.3, отказът от договора не произвежда действие.

6.7. Рекламация може да се направи от всеки Потребител, когато доставената стока (артикул) не съответства на договореното между страните, включително при явни недостатъци на вещта, като например производствени дефекти, липси на части от стоката (артикула), повреда при транспортирането, доставяне на различна от поръчаната и други.

6.8. Рекламация може да се направи от всеки Потребител, когато стоката (артикулът) е доставена след повече от 2 (два) дни от уговореното в Заявката.

6.9. Рекламацията може да се предяви пред Продавача чрез електронно писмо (e-mail) в 7 (сеедмо)- дневен срок от датата на доставка, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката, като в този случай разходите за връщането му са за сметка на Продавача.

6.10. Връщането на стоката при рекламация (чл. 6.9), в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се извършва при запазен добър търговски вид на стоката, без да са налице повреди от неправилна употреба и при запазени оригинални опаковка и етикет. Връщането на стока (артикул) се извършва на адресa, посочен върху документа удостоверяващ извършената от Клиента заявка, с който Потребителят е получил стоката

6.11. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретната стока (артикул) за същата стока (артикул) без дефекти, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума, или друг/и заместващ/и стока/и (артикул/и), като разликата в цените се доплаща от Потребителя или се възстрановява от Продавача по правилата на чл. 6.5.

6.12. С изтичането на сроковете по чл. 6.3 и 6.9 по- горе, се счита, че стоката (артикулът) е приета без възражения. Възражение след тези срокове е недействително.

6.13. За всяка от предлаганите на сайта стока (артикул) има публикувана Инструкция за употреба, както и информация относно начините за използването й (му). Потребителят е длъжен да използва съответната стока (артикул), съобразно Инструкцията за употреба и при стриктно спазване на указанията. При неизпълнение на това задължение, за Потребителя правото му за рекламация и връщане на стоката (артикула) се погасява.

6.14. Гаранцията за всяка от предлаганите на сайта стоки (артикули) е две години. Гаранцията е валидна заедно с фактурата/заявката за покупка на изделието. Животът на консумативните материали е съгласно предписанията на фирмата производител. Гаранцията на изделията отпада, в случай че не са спазени Условията за експлоатация и Специфичните изисквания в Инструкциите за употреба.